Hình ảnh ngày hội “Tiến bước liên đoàn” của trường TH Kim Đồng, xã Thuận Hạnh trong hoạt động 26-03-2023

Lượt xem: