Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
04/4024/TT-BGDĐT 29/03/2024 Thông tư, Hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành giáo dục và đào tạo trong các cơ sở giáo dục đại học và các trường cao đẳng sư phạm công lập
01/2024/TT-BNV 24/02/2024 Thông tư, Quy định biện pháp thi hành Luật Thi đua, khen thưởng và Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng
01/2024/TT-BGDĐT 05/02/2024 Thông tư, Thông tư ban hành Chuẩn cơ sở giáo dục đại học
03/2024/NĐ-CP 11/01/2024 Nghị định, về Quy định thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành
98/2023/NĐ-CP 31/12/2023 Nghị định, Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng
29/2023/TT-BGDĐT 29/12/2023 Thông tư, Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng đối với ngành giáo dục
12/VBHN-BGDĐT 20/11/2023 Thông tư, Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành trong lĩnh vực giáo dục
2178/SGDĐT-GDTXCTTT 06/11/2023 Công văn, Về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục.
20/2023/TT-BGDĐT 30/10/2023 Thông tư, Hướng dẫn về vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông và các trường chuyên biệt công lập
18/2023/TT-BGDĐT 26/10/2023 Thông tư, Hướng dẫn xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tại nạn thương tích trong cơ sở giáo dục phổ thông.
1293/QĐ-UBND 10/10/2023 Quyết định, Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức thông qua hệ thống tiếp nhận phản ánh hiện trường tỉnh Đắk Nông
16/2023/TT-BGDĐT 03/10/2023 Thông tư, Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 41/2020/TT-BGDĐT ngày 03/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành trong lĩnh vực giáo dục
Trang 1 / 3123»